Warunki współpracy

ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej na formularzu zamówienia USB SYSTEM z podaniem numeru NIP-u, dokładnego adresu, numerów telefonu i faksu, nazwisk osób zajmujących się zleceniem ze strony Zamawiającego oraz pieczęcią firmowa i czytelnym podpisem osoby zamawiającej. Podpisanie Warunków lub formularza zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem firmy USB SYSTEM do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
 2. Składając zamówienie w USB SYSTEM po raz pierwszy, Zamawiający zobowiązany jest przesłać aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sadowego lub Wpis do Rejestru Działalności Gospodarczej, oraz kopie NIP i Regon.
 3. Jeżeli Zamawiający zalega z płatnościami, USB SYSTEM rezerwuje sobie prawo do nie przyjęcia kolejnego zamówienia przed uiszczeniem zaległych należności.
 4. Zakupiony przez Zamawiającego towar pozostaje własnością firmy USB SYSTEM, do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar.
 5. Podpisane i odesłane zamówienie nie może być anulowane.

PŁATNOŚCI

 1. Warunki płatności są ustalane indywidualnie i podane w zamówieniu.
 2. W przypadku wycofania się Zamawiającego z realizacji zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie poniesione przez firmę USB SYSTEM przy realizacji tego zamówienia koszty.
 3. W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności USB SYSTEM ma prawo do naliczenia odsetek za zwłokę oraz obciążenia płatnika kosztami upomnień.
 4. W przypadku wystąpienia jakiekolwiek kwestii spornych, Zamawiający nie posiada żadnych uprawnień do wstrzymania płatności lub części płatności za zakupiony towar. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.
 5. USB SYSTEM ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienie tylko i wyłącznie do wysokości jego wartości.

TOWAR I ZDOBIENIE

 1. USB SYSTEM nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towaru u dostawców.
 2. USB SYSTEM nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnicy pomiędzy kolorystyka towaru w katalogu a rzeczywistym kolorem towaru będącego przedmiotem zamówienia, jak również z tytułu niewielkich różnic w odcieniach w obrębie zamówionego asortymentu.
 3. Logo firmy, treść nadruku i ewentualnie wymagany układ graficzny należy dostarczyć w formacie Corel Draw w wersji 12 lub niższej, albo po uzgodnieniu ze USB SYSTEM w innej formie wektorowej. Przygotowanie projektu niezgodnie z wymaganiami USB SYSTEM będzie wiązało się z dodatkowymi opłatami wg aktualnej stawki za godzinę pracy grafika.

TRANSPORT

 1. Ceny towarów zawarte w cenniku nie zawierają kosztu transportu. Zamawiający może odebrać towar własnym transportem. Towar wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty dostawy pokrywa Zamawiający.
 2. USB SYSTEM pokrywa koszt transportu, jeżeli wartość zamówienia przekroczy 3000zł netto.
 3. USB SYSTEM nie odpowiada za opóźnienia w dostawie zawinione przez firmę kurierską lub inne czynniki, które zaistniały po przekazaniu towaru przewoźnikowi, a na które nie mamy wpływu.
 4. Wszystkie przesyłki są starannie zapakowane i zabezpieczone taśmą firmową. Przyjmując towar od firmy przewozowej, Zamawiający jest zobowiązany - w przypadku gdy kartony są naruszone lub towar uległ w transporcie jakiemukolwiek uszkodzeniu - do odnotowania tego faktu na podpisywanym w obecności kuriera liście przewozowym. Wszystkie wysyłane towary są ubezpieczone.

GWARANCJA

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją udzielaną przez producenta.
 2. Gwarancja na pamięci flash USB wynosi 24 miesiące, na pozostałe produkty 12 miesięcy.
 3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie produktów zakupionych u sprzedawcy.
 4. Ingerencja w integralne oprogramowanie (firmware kontrolera) pamięci usb oraz uszkodzenia powstałe w wyniku wykorzystania kopierów / duplikatorów usb do kopiowania danych powodują utratę gwarancji.

REKLAMACJE

 1. Reklamacji podlega jedynie towar uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem. Informacje o jakichkolwiek brakach ilościowych lub jakościowych w dostawach muszą dotrzeć do Dostawcy w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego. Reklamacja będzie rozstrzygana w terminie 14 dni od jej pisemnego zgłoszenia i odesłania wadliwego towaru.
 2. Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenosi się na Zamawiającego. Sprawdzenie towaru przed przekazaniem go komukolwiek należy do odpowiedzialności Zamawiającego. To samo dotyczy towaru poddanego dalszym obróbkom (np. nadruk czy grawer) w przypadku gdy zamawiający nabywa u Dostawcy towar bez zdobień. Zwroty towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie są akceptowane.
 3. Reklamacja musi być zgłoszona pisemnie z dokładnym opisem przyczyny reklamacji. Klient odsyła tylko towar wadliwy. Koszty odesłania wadliwego towaru pokrywa klient.
 4. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
 5. W przypadku próby reklamacji sprawnego towaru lub nie podlegającego gwarancji, klient zostanie obciążony kosztami jego sprawdzenia oraz transportu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Złożone zamówienie, może zostać odrzucone jeżeli jest niezgodne z wewnętrznymi regulacjami USB SYSTEM.
 2. Wszystkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron, pod rygorem nieważności.
 3. Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych Warunków będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia, spór zostanie rozstrzygnięty w sądzie właściwym dla siedziby sprzedającego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w powyższych warunkach, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Złożenie zamówienia w USB SYSTEM, oznacza akceptacje powyższych warunków.

Powrót na górę